REGULAMIN SERWISU FUTBOLAND.PL
 
I. PODSTAWOWE DEFINICJE
Regulamin – niniejszy regulamin obejmujący zbiór zasad korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki
Użytkowników i Spółki, stanowiący regulamin świadczenie usług drogą elektroniczną.
Serwis – grupa powiązanych ze sobą stron internetowych udostępnianych w sieci Internet z adresu futboland.pl,
Spółka – właściciel i operator Serwisu, o którym mowa w pkt II ust. 2 Regulaminu,
Użytkownik - każda osoba, która skorzysta z dowolnej funkcjonalności Serwisu, w szczególności poprzez
odebranie lub przesłanie jakichkolwiek danych elektronicznych, w tym także Użytkownik Zarejestrowany,
Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie, 
Konto Użytkownika – Konto prowadzone w Serwisie dla Użytkownika, za pomocą którego Użytkownik
może korzystać z usług oferowanych przez Serwis,
Konto Premium - dodatkowe, płatne usługi świadczone przez Spółkę, dzięki którym Użytkownik uzyskuje
dodatkowe korzyści i udogodnienia przy korzystaniu z Serwisu i Konta Użytkownika, 
Administracja – podmioty lub osoby wyznaczone i upoważnione przez Spółkę lub wyłonione przez samych
Użytkowników ze swojego grona, o określonych w Regulaminie uprawnieniach, w szczególności
posiadające dostęp do określonych narzędzi technicznych, które zarządzają treścią oraz Kontami Użytkowników, zapobiegają trollowaniu, nadużyciu systemu komentarzy itp. 
 
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady udostępniania i funkcjonowania Serwisu (pod adresem futboland.pl) oraz zasady korzystania z Serwisu, w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników i Spółki. 
2. Właścicielem Serwisu futboland.pl oraz jego operatorem jest spółka Futboland.pl Sp. z o.o. zarejestrowana w Polsce, adres do korespondencji ul. Malczewskiego 139, 80-114 Gdańsk.
3. Regulamin i warunki w nim określone stanowią wiążącą umowę między pełnoletnim Użytkownikiem a Spółką, dotyczącą użytkowania Serwisu (na stronie futboland.pl). 
4. W ramach Serwisu Spółka świadczy usługi tzw. zwykłego przekazu, cachingu i hostingu (o których mowa niżej w lit. a), b) i c). W tym zakresie Spółka świadczy usługi polegające na udostępnianiu infrastruktury
teleinformatycznej celem pośredniczenia w transmisji danych oraz przechowywania i udostępniania przez Użytkowników swoich (tych Użytkowników) danych (w szczególności w formie plików elektronicznych). 
a) Spółka umożliwia transmisję danych przekazywanych przez danego odbiorcę (Użytkownika), a także zapewnia dostęp do sieci telekomunikacyjnej, z tymże Spółka: 1) nie jest inicjatorem przekazu danych, 2) nie wybiera odbiorcy przekazu danych, 3) nie wybiera oraz nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie. W tym zakresie Spółka może dokonywać automatycznego i krótkotrwałego pośredniego przechowywania transmitowanych danych wyłącznie w celu przeprowadzenia transmisji, przy czym dane nie będą przechowywane dłużej, niż jest to w zwykłych warunkach konieczne dla realizacji transmisji.
b) Spółka umożliwia transmisję danych oraz zapewnia automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich, z tymże Spółka: 1) nie modyfikuje danych, 2) posługuje się uznanymi i stosowanymi technikami informatycznymi określającymi parametry techniczne dostępu do danych i ich aktualizowania, 3) nie zakłóca posługiwania się technikami informatycznymi.
c) Spółka udostępnia zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez Użytkowników.
5. Spółka świadczy w ramach Serwisu także usługi (w tym odpłatne) wyświetlania linków sponsorowanych. W szczególności do praw i obowiązków Spółki oraz właścicieli serwisów zewnętrznych zastosowanie mają: pkt I, II, III, VI, VII, VIII i XI Regulaminu. 
6. Użytkownik oświadcza niniejszym wobec Spółki, że ukończył osiemnaście (18) lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i wyraża zgodę na warunki określone Regulaminem. Jeżeli Użytkownik korzysta z Serwisu futboland.pl w imieniu osoby trzeciej będącej osobą prawną, tzw. ułomną osobą prawną etc., Użytkownik oświadcza niniejszym wobec Spółki, że jest uprawniony do zaciągnięcia zobowiązań wynikających z zawarcia niniejszej umowy w imieniu takiej osoby, a zaakceptowanie niniejszego
Regulaminu przez takiego Użytkownika jest równoznaczne z ich zaakceptowaniem przez tą osobę trzecią. W takim przypadku wyraz "Użytkownik" w niniejszym Regulaminie oznacza w/w osobę trzecią. W braku
rzeczywistego uprawnienia do zaciągnięcia zobowiązania w imieniu osoby trzeciej, osoba która rzekomo
działa za tą osobę trzecią jest traktowana jako Użytkownik, który we własnym imieniu i na swoją rzecz
zawarł umowę ze Spółką. 
7. Spółka zastrzega sobie prawo do zmieniania i modyfikowania niniejszego Regulaminu, w tym do dodawania nowych lub usuwania dotychczasowych zapisów, co może czynić według własnego uznania w dowolnym czasie przez opublikowanie zmienionego Regulaminu na stronie Serwisu. Dlatego Użytkownik ma obowiązek regularnie sprawdzać, czy Regulamin nie uległ zmianie. Jeżeli Użytkownik nadal korzysta z Serwisu po opublikowaniu zmian i nie wypowiedział umowy, oznacza to, że je zaakceptował. O ile pozostałe zapisy nie stanowią inaczej, zmieniony Regulamin wejdzie w życie automatycznie trzydzieści (30) dni po ich opublikowaniu w Serwisie.
8. Treść Serwisu tworzą jego Użytkownicy i ponoszą oni odpowiedzialność za umieszczane przez siebie dane/treści. 
9. Wszelkie dane umieszczane przez Użytkowników nie są umieszczane na serwerach Spółki. 
10. Spółka nie zezwala i nie godzi się na jakiekolwiek naruszanie przez Użytkowników przepisów prawa oraz praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej, czy dóbr osobistych. Z wyjątkami przewidzianymi w Regulaminie wszelkie dane, w szczególności pliki, są udostępniane przez Użytkowników na ich odpowiedzialność, niebezpieczeństwo i ryzyko i zapewniają oni, iż przysługują im wszelkie prawa, w szczególności do udostępniania, upubliczniania, czy rozpowszechniania danych. 
11. Wszelkie teksty, materiały graficzne, funkcje interaktywne, logo, fotografie, pliki, oprogramowanie oraz wszystkie inne materiały w ramach Serwisu, za wyjątkiem tych umieszczanych, transmitowanych,
udostępnianych, publikowanych przez Użytkowników, a także dobór, organizacja, koordynacja, kompilacja materiałów i ogólny wygląd i charakter Serwisu stanowią własność intelektualną Spółki. Podlegają one
ochronie przez prawa autorskie, prawa do wzorów, prawa patentowe, prawa do znaków towarowych i inne przepisy, w tym konwencje międzynarodowe i prawa własności. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone dla
Spółki. Wszystkie znaki towarowe, marki usług i nazwy towarowe stanowią własność Spółki. Bez wyraźnej zgody Spółki Użytkownik nie ma prawa sprzedawać, rozpowszechniać, kopiować, modyfikować, odtwarzać,
pokazywać ani nadawać publicznie, publikować, edytować ani adaptować tych elementów, udzielać licencji na nie, tworzyć na ich podstawie dzieł pochodnych, ani wykorzystywać ich w inny sposób. 
 
III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu, przepisami obowiązującego prawa oraz dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego. W ten sam
sposób przy wykonywaniu swoich zobowiązań działa Spółka.
2. W przypadku powzięcia przez Użytkownika wiedzy o naruszeniu postanowień Regulaminu przez innego Użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę, Użytkownik ten zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Spółki.
3. Użytkownik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i w całości akceptuje jego postanowienia. 
4. Warunkiem technicznym skorzystania z Serwisu przez Użytkownika jest posiadanie stacji roboczej wyposażonej w system operacyjny oraz dostęp do sieci Internet i standardowe oprogramowanie niezbędne
do przeglądania stron internetowych.
5. Dla zapewnienia prawidłowego działania niektórych funkcjonalności Serwisu, może być wymagane zapewnienie przez Użytkownika obsługi elementów Java, Java Sript, Flash oraz plików Cookies. 
6. Dostęp do części funkcjonalności Serwisu wymaga dokonania rejestracji w Serwisie.
 
IV. REJESTRACJA
1. Rejestracja w Serwisie odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.futboland.pl w zakładce „dołącz do nas” lub "zarejestruj się", poprzez podanie adresu e-mail, hasła i nicku oraz dokonanie akceptacji Regulaminu.
2. W wyniku rejestracji dla Użytkownika tworzone jest Konto. Użytkownik może posiadać w Serwisie tylko jedno Konto, z którego może korzystać jedynie osobiście i z wyłączeniem osób trzecich, w szczególności
Użytkownik nie może udostępniać hasła osobom trzecim ani współdzielić Konta z innymi osobami. 
3.Użytkownik ma prawo do edytowania swojego Konta czy zmiany hasła. Konta Użytkowników są
darmowe. 
4. Dokonanie przez Użytkownika rejestracji w ramach Serwisu oznacza, iż Użytkownik zapoznał się i zaakceptował w całości Regulamin, w tym Politykę Prywatności (stanowiąca Załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz wyraził zgodę na przetwarzanie przez Spółkę teraz i w przyszłości danych osobowych przekazanych
podczas procesu rejestracji w Serwisie – w celach realizacji przez Spółkę usług dostępnych w ramach Serwisu. 
 
IVA. KONTO PREMIUM
1. Konto Premium obejmuje dodatkowe usługi świadczone odpłatnie przez Spółkę, w ramach których Użytkownik uzyskuje dodatkowe korzyści i udogodnienia związane z użytkowaniem Serwisu i korzystaniem z jego funkcjonalności. 
2. Posiadać Konto Premium (wykupić usługę) lub wykupić Usługę Pojedynczą mogą wyłącznie
Użytkownicy Zarejestrowani, którzy posiadają już Konto. Zgoda wyrażona przez Użytkownika na objęcie go usługą Konta Premium (lub Usługą Pojedynczą) oznacza zawarcie umowy o płatne Konto Premium lub odpłatne świadczenie Usługi Pojedynczej, w tym zobowiązanie Użytkownika do uiszczenia stosownej opłaty
za Konto Premium lub Usługę Pojedynczą. Zgoda wyrażana jej poprzez kliknięcie przez Użytkownika zamówienia Konta Premium lub Usługi Pojedynczej. Do zawarcia umowy dochodzi w następstwie wyrażenia zgody przez Użytkownika, o której mowa wyżej i dokonania przez Użytkownika odpowiedniej do
rangi Konta Premium lub odpowiedniej do Usługi Pojedynczej - płatności. Dokonanie płatności jest warunkiem aktywacji Konta Premium lub Usługi Pojedynczej. Osoba niezarejestrowana w Serwisie może
wykupić tylko jednorazowy dostęp do pojedynczych sekcji Serwisu. Do zawarcia umowy w zakresie usługi dla osoby niezarejestrowanej dochodzi w następstwie wyrażenia przez nią zgody poprzez kliknięcie
zamówienia i dokonania odpowiedniej płatności. Dokonanie płatności jest warunkiem aktywacji usługi. 
3. Umowa o Konto Premium jest zawierana na czas określony. Czas trwania umowy i związana z tym wysokość opłaty są wybierane przez Użytkownika na etapie składania zamówienia na Konto Premium według cennika dostępnego w ramach Serwisu (cennik Kont Premium i Usług Pojedynczych). Umowa na Usługę Pojedynczą zawierana jest na czas realizacji takiej usługi przez Spółkę. Umowa na określoną usługę
dla osoby niezarejestrowanej zawierana jest na czas realizacji takiej usługi przez Spółkę. Opłata związana z Kontem Premium i Usługą Pojedynczą, jak też opłata uiszczana przez osobę niezarejestrowaną - jest uiszczana z góry. 
4. Konto Premium jest aktywne w okresie wykupionym przez Użytkownika, który liczony jest od dnia otrzymania przez Spółkę potwierdzenia zapłaty do końca ostatniego dnia przedziału czasowego obejmującego świadczenie usług Konta Premium. O aktywowaniu Konta Premium lub Usługi Pojedynczej Użytkownik zostanie powiadomiony na jego adres e-mail. 
5. Wszelkie płatności związane z wykupem Konta Premium określonej rangi i Usługi Pojedynczej dokonywane są za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl lub poprzez płatność SMS. Użytkownik oświadcza niniejszym, iż wyraża zgodę na dokonywanie płatności poprzez powyższy serwis oraz iż zapoznał się z
regulaminem Przelewy24.pl. oraz akceptuje postanowienia w nim zawarte. W zakresie dopuszczalnym przez prawo Spółka nie ponosi odpowiedzialności względem Użytkowników za jakiekolwiek problemy z dokonaniem płatności za Konto Premium i Usługę Pojedynczą z przyczyn leżących po stronie właściciela
serwisu Przelewy24.pl, w szczególności za opóźnienie w realizacji płatności lub niemożność jej dokonania z przyczyn technicznych. W takim wypadku Użytkownik powinien zwrócić się do operatora serwisu
Przelewy24.pl w trybie i na zasadach określonych regulaminem tego serwisu. Jeśli płatność nie została uwzględniona z przyczyn leżących po stronie Spółki/Administracji Użytkownik powinien poinformować o
tym fakcie Administrację kierując w tym celu wiadomość na adres kontakt@futboland.pl. Płatność poprzez SMS funkcjonuje jedynie na terenie Polski i poprzez polskich operatorów. 
6. Spółka może także wprowadzić płatność w drodze innych instrumentów płatności. Użytkownicy przyjmują do wiadomości i akceptują, iż z niektórymi formami płatności mogą się wiązać wyższe opłaty ciążące na Spółce, a tym samym płatności za Konto Premium, Usługę Pojedynczą lub usługę na rzecz osób niezarejestrowanych będą wyższe lub w ramach poszczególnych form płatności ceny za dane usługi tego samego typu będą różniły się od siebie.
7. Użytkownik zamieszkały na obszarze Unii Europejskiej ma prawo do otrzymania zwrotu opłaty uiszczonej za Konto Premium pod warunkiem, iż Użytkownik nie skorzystał z usługi objętej Kontem Premium, w szczególności nie zalogował się na Konto Premium, lub nie
rozpoczął korzystania z Konta Premium w inny sposób i nie skorzysta z niej po złożeniu wniosku o zwrot opłaty. Wniosek o zwrot opłaty uiszczonej na Konto Premium Użytkownik jest zobowiązany złożyć drogą elektroniczną na adres kontakt@futboland.pl. Wniosek musi zawierać wskazanie rachunku bankowego Użytkownika, na który ma nastąpić zwrot ze wszelkimi danymi niezbędnymi do skutecznego dokonania
przelewu. 
8. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Premium. Konto Premium może być użytkowane tylko przez jednego Użytkownika, maksymalnie na jednym urządzeniu w tym samym czasie. W przypadku wykrycia lub powzięcia wiadomości o udostępnianiu Konta Premium innym Użytkownikom, Spółce/Administracji przysługuje prawo do zablokowania dostępności do Konta Premium. W takim wypadku kwota stanowiąca wyrażoną w polskich złotych proporcjonalną równowartość liczby dni pozostałych (do wykorzystania, gdyby Konto Premium nie zostało zablokowane) po zablokowaniu Konta Premium w stosunku do całego okresu wykupienia tego konta stanowi karę umowną i w związku z powyższym nie jest zwracana na rzecz Użytkownika. 
9. Użytkownik ma możliwość zmiany Konta Premium określonej rangi na Konto Premium w innej randze (zmiana możliwa jest zarówno z Konta Premium w randze niższej na Konto Premium w randze wyższej, jak i na odwrót). 
10. Konto Premium wygasa jeśli Użytkownik nie zdecyduje się go przedłużyć na kolejne miesiące. Użytkownik ma możliwość wykupienia Konta Premium w terminie do 7 dni po jego wygaśnięciu -w tym wypadku niewykorzystane zasoby z poprzedniego Konta Premium zostaną dopisane do nowego. 
11. W przypadku problemów uniemożliwiających korzystanie z usługi Konta Premium lub Usługi
Pojedynczej Użytkownik może zgłosić reklamację zgodnie z pkt XI ust. 5 niniejszego Regulaminu, z tymże będzie ona rozpatrzona w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania przez Spółkę. 
12. Operatorem płatności związanych z Kontami Premium, Usługami Pojedynczymi lub usługami na rzecz osób niezarejestrowanych w Serwisie jest działająca na zlecenie Spółki spółka Futboland Sp. z o.o.
Spółka ta nie jest dostawcą usług płatniczych ani instytucją pieniądza elektronicznego oraz nie świadczy usług bankowych lub finansowych - zapewnia jedynie świadczenie takich usług (w szczególności płatniczych i związanych z pieniądzem elektronicznym) przez podmioty trzecie dla celów możliwości dokonywania płatności za usługi oferowane poprzez Serwis. W razie jakichkolwiek nieprawidłowości
związanych z płatnościami Użytkownik powinien stosować się do postanowień ustępu wyżej. 
 
V. OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA
1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie transmitowane, udostępnienie, rozpowszechniane i przechowywane w ramach Serwisu przez siebie dane i przyjmuje niniejszym do wiadomości, że Serwis stanowi wyłącznie narzędzie do pośredniczenia w transmisji danych oraz
przechowywania danych w ramach usług zwykłego przekazu, cachingu i hostingu, o których mowa w pkt II ust. 4 Regulaminu. W związku z powyższym Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszystkie
transmitowane, udostępnienie i przechowywane przez siebie dane i skutki ich publikacji. 
2. W granicach dopuszczalnych przez prawo Użytkownik przyjmuje niniejszym do wiadomości i oświadcza,
że: 
- umieszczając jakiekolwiek dane w ramach Serwisu, oświadcza, iż są one wolne od wad (fizycznych i prawnych) oraz roszczeń osób trzecich oraz że przysługują mu wszelkie prawa do umieszczania takich danych, w szczególności prawa autorskie, i posiada wymagane licencje, prawa, zezwolenia i zgody na ich wykorzystywanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, publikację etc., zwłaszcza prawo publikowania i rozpowszechniania w sieci Internet, systemie on-line, oraz prawo do wykorzystania wizerunku osoby
trzeciej, jak również, że prawa te nie są w jakikolwiek sposób ograniczone.
- dane (a) nie naruszają żadnych praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw patentowych, tajemnicy handlowej, praw do ochrony prywatności, praw do wizerunku, ani żadnych innych praw własności czy praw własności intelektualnej, ani (b) nie szkalują, nie oczerniają, nie zniesławiają jakichkolwiek osób czy podmiotów ani nie naruszają ich praw, w tym do ochrony prywatności,praw do wizerunku, ani żadnych innych dóbr osobistych;
- dane nie zawierają wirusów, oprogramowania typu adware, spyware, ani żadnego innego szkodliwego
oprogramowania, ani żadnych treści czy plików, pozwalających uzyskać dostęp do treści poza Serwisem,
które mogłyby naruszać prawa osób trzecich;
- dane nie zawierają żadnych materiałów reklamowych, promocyjnych ani ofert handlowych.
3. Dane transmitowane lub udostępniane przez Użytkownika nie mogą naruszać nakazów i zakazów określonych w punkcie Regulaminu "Niedozwolone sposoby korzystania z Serwisu".
 
VI. NIEDOZWOLONE SPOSOBY KORZYSTANIA Z SERWISU
Użytkownik niniejszym oświadcza i zapewnia, iż nie będzie wykonywać następujących czynności:
a) Użytkownik nie będzie umieszczać, tworzyć lub rozpowszechniać za pośrednictwem Serwisu danych (lub umieszczać linków do stron zawierających takie dane), naruszających przepisy prawa, zapisy obowiązujących umów czy prawa osób trzecich, (w tym wszelkich tajemnic handlowych, praw własności
intelektualnej, praw autorskich, dóbr osobistych, czy praw wynikających z ochrony danych osobowych);
b) Użytkownik nie będzie publikować informacji nieprawdziwych czy wprowadzających w błąd, które mogłyby narazić na szkodę Spółkę lub osoby trzecie;
c) Użytkownik nie będzie publikować, udostępniać, przeprowadzać transmisji ani umieszczać w Serwisie danych (lub umieszczać linków do stron zawierających takie dane), które są nielegalne, obsceniczne, które zniesławiają osoby trzecie, zawierają oszczerstwa czy groźby, ani treści pornograficznych, wulgarnych, napastliwych, obrażających określone rasy czy narodowości, nawołujących do nienawiści lub zachowań karalnych, propagujących faszyzm, nazizm i inne zbrodnicze ideologie, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania zabezpieczeń danych, wirusy oraz
wszelkich innych podobnych treści i materiałów;
d) Użytkownik nie będzie publikować reklam ani ofert handlowych, bez zgody Spółki,
e) Użytkownik nie będzie podawać fałszywych informacji na temat źródeł, charakteru czy
zawartości danych przesyłanych przy użyciu Serwisu, ani w inny sposób wprowadzać w błąd innych Użytkowników lub Spółkę;
f) Użytkownik nie będzie wykorzystywać Serwisu do jakichkolwiek innych celów niż korzystanie z usług oferowanych przez Spółkę; 
g) Użytkownik nie będzie obchodzić czy dezaktywować zabezpieczeń Serwisu;
h) Użytkownik nie będzie zamieszczać ofert, reklam, propozycji ani wysyłać spamu do innych
Użytkowników Serwisu, między innymi materiałów reklamowych, promocyjnych czy ofert, rozsyłać do wielu Użytkowników informacji handlowych, wiadomości typu "prześlij dalej", ogłoszeń, próśb o datki na cele charytatywne ani o podpisanie petycji, w szczególności Użytkownik nie może rozsyłać reklam i ofert handlowych poprzez wiadomości e-mail kierowanych do innych Użytkowników – bez zgody Spółki. 
i) Użytkownik nie będzie wykorzystywać Serwisu do jakichkolwiek celów nielegalnych ani do naruszania przepisów krajowych, czy międzynarodowych, w tym dotyczących ochrony praw autorskich, praw własności przemysłowej i innych praw własności, a także przepisów o ochronie danych osobowych;j) Użytkownik nie będzie zniesławiać, nękać, obrażać, oszukiwać innych Użytkowników Serwisu, zbierać
ani podejmować prób zbierania ich danych osobowych ani danych osobowych osób trzecich bez ich zgody, ani grozić im. 
k) Użytkownik nie będzie próbować złamać kodu źródłowego Serwisu ani żadnych jego części, ani w żaden sposób przy nim manipulować; 
l) Użytkownik nie będzie modyfikować, adaptować, tłumaczyć Serwisu ani żadnych jego części (w tym Regulaminu), ani też tworzyć na ich podstawie dzieł pochodnych; 
m) Użytkownik nie będzie w żaden sposób celowo zakłócać działania Serwisu ani przeszkadzać innym Użytkownikom w korzystaniu z niego, w szczególności umieszczać ani rozprowadzać wirusów, ani innego
szkodliwego oprogramowania typu adware, spyware, itp.;
n) Użytkownik nie będzie zakłócać ani próbować zakłócać działania Serwisu ani jakichkolwiek czynności wykonywanych przy użyciu Serwisu;
o) Użytkownik nie będzie podejmował działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych innych Użytkowników, w tym podejmowania prób odgadnięcia haseł;
p) Użytkownik nie będzie odpłatnie przenosił lub jakikolwiek inny sposób odpłatnie udostępniał części lub całości swojego Konta, Konta Premium lub Usługi Pojedynczej,
 
 
VII. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
1. W zakresie dopuszczalnym przez prawo odpowiedzialność Spółki jest wyłączona za:
- jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z Serwisu, dostępu do niego lub niemożności korzystania z Serwisu przez Użytkownika z przyczyn niezależnych od Spółki; 
- jakiekolwiek szkody wynikające z wirusów, koni trojańskich itp., które mogą być przesyłane do Serwisu lub za jego pośrednictwem przez osoby trzecie,
- następstwa wejścia w posiadanie hasła dostępowego Użytkownika przez osoby trzecie, jeśli nastąpiło to z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności za przyczynę taką uważa się udostępnienie hasła przez Użytkownika osobie trzeciej,
- jakiekolwiek szkody Użytkownika wynikające z nieprawidłowego udostępnienia plików,
- wszelkie działania podjęte przez Spółkę w stosunku do Użytkownika związane z naruszeniem przez niego przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, w szczególności takich jak blokada Konta lub dostępu do
Serwisu, ograniczenie możliwości korzystania z określonych usług lub funkcji w ramach Serwisu,
- jakiekolwiek szkody powstałe w związku z transmitowanymi lub przechowanymi danymi, 
- naruszenie i skutki naruszenia przez użytkownika przepisów prawa lub praw osób trzecich, w szczególności za jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim przez Użytkownika wskutek naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej etc., w szczególności za szkody powstałe w związku z
transmitowaniem, rozpowszechnianiem, publikacją, udostępnianiem danych (lub umieszczaniem linków do stron zawierających dane), do których Użytkownik nie posiada praw autorskich lub innych wymaganych uprawnień,
- wszelkie działania i ich skutki wynikające z naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub podania przez Użytkownika nieprawdziwych danych albo złożenia przez niego fałszywychlub nieprawdziwych oświadczeń i zapewnień, o których mowa w niniejszym Regulaminie,
- wszelkie działania polegające na gromadzeniu przez Użytkownika danych osobowych w sposób sprzeczny z prawem, oraz ich przetwarzanie, w szczególności udostępnianie osobom nieupoważnionym danych osobowych innych Użytkowników,
- jakiekolwiek szkody powstałe w związku z użytkowaniem Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami punktu VI Regulaminu,
- jakiekolwiek szkody, żądania, zadośćuczynienia, rekompensaty w związku z roszczeniami jednego Użytkownika w stosunku do innego Użytkownika Serwisu (wyłączenie Spółki ze sporów między Użytkownikami). 
2. Spółka nie ponosi w szczególności jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich związanej w szczególności z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem przez Użytkownika niniejszej umowy, dokonaniem przez Użytkownika czynu niedozwolonego, naruszeniem przez Użytkownika przepisów prawa oraz związanej z podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych informacji, zapewnień lub oświadczeń. W
przypadku skierowania przez podmioty trzecie do Spółki jakichkolwiek zarzutów, roszczeń, skarg, petycji, żądań, reklamacji itp. związanych z zachowaniami Użytkownika, o których mowa w zdaniu poprzednim lub w ustępie 1 powyżej, Użytkownik zobowiązuje się do poniesienia pełnej odpowiedzialności wobec tych
podmiotów, co oznacza w szczególności, iż Użytkownik pokryje wszelkie związane z powyższym koszty poniesione przez Spółkę lub do których poniesienia będzie Spółka w jakiekolwiek formie zobowiązana, w
tym zwłaszcza koszty pomocy prawnej, opłaty, szkody, grzywny, nawiązki, kary pieniężne, kary umowne, koszty wezwań, stawiennictwa w sądzie lub przed organem państwowym lub administracji publicznej, koszty korespondencji oraz wszelkie inne możliwe koszty, opłaty itp. Ponadto w razie wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko Spółce z tytułu naruszenia praw tych osób przez
Użytkownika, w szczególności praw autorskich, Użytkownik ten wstąpi do postępowania w miejsce Spółki lub przystąpi do sprawy w charakterze interwenienta ubocznego.
 
VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA
1. Posługiwanie się przez Użytkowników korzystających z Serwisu zastrzeżonymi znakami towarowymi, nie może naruszać praw ochronnych podmiotów uprawnionych do znaku towarowego i może nastąpić wyłącznie
w celach opisowych, informacyjnych lub dla wyrażenia dozwolonej krytyki.
2. Posługiwanie się przez Użytkowników (choćby pośrednie) w Serwisie treściami chronionymi prawami autorskimi osób trzecich, może nastąpić wyłącznie za zgodą uprawnionych lub jedynie w ramach dozwolonego użytku. Dzielenie się (choćby pośrednie) przez Użytkowników w Serwisie treściami do których posiadają oni prawa autorskie jest dozwolone, o ile nie narusza praw osób trzecich.
3. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu naruszenia praw autorskich, praw własności przemysłowej, dóbr osobistych i innych praw związanych z transmitowaniem, udostępnianiem, publikowaniem, rozpowszechnianiem, przechowywaniem etc. określonych danych (w szczególności
plików), jak też za naruszenie przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.
 
 
IX. PRZECIWDZIAŁANIE NARUSZENIOM PRAWA
1. Osoba, której prawo zostało naruszone poprzez dane zamieszczone (przechowywane, transmitowane etc.) w ramach Serwisu przez Użytkownika, zobowiązana jest do powiadomienia o tym fakcie operatora Serwisu,
wskazując na dokładną lokalizację tych danych, prawo jakie zostało przez nie naruszone oraz okoliczności i dowody uprawdopodabniające jej legitymację czynną do występowania w sprawie naruszonego prawa.
2. Po otrzymaniu powiadomienia, o którym mowa w punkcie poprzednim, operator Serwisu niezwłocznie zablokuje dostęp do danych wskazanych w powiadomieniu. 
3. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych dostępnych w Serwisie, operator Serwisu niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych
danych.
4. Spółka może także z własnej inicjatywy usunąć z Serwisu określone dane lub zakazać transmitowania, udostępniania, przechowywania etc. określonych danych, jeśli poweźmie wiarygodne informacje o ich
nielegalności lub bezprawności. 
 
X. WYPOWIEDZENIE UMOWY
1. Zarówno Użytkownik, jak i Spółka mają prawo wypowiedzieć umowę. 
2. Wypowiedzenie umowy przez Spółkę następuje poprzez usunięcie Konta Użytkownika lub zablokowanie Użytkownikowi dostępu do Serwisu. Usunięcie Konta lub zablokowanie Użytkownikowi dostępu do Serwisu może nastąpić po upływie 14 dni od wysłania na adres e-mail Użytkownika informacji zwierającej
oświadczenie o wypowiedzeniu/zablokowaniu dostępu. Jednak w razie rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszej umowy, w szczególności dopuszczenia się przez Użytkownika naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich, Spółka może dokonać wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym poprzez natychmiastowe usunięcie Konta Użytkownika lub zablokowanie
Użytkownikowi dostępu do Serwisu. 
3. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika następuje poprzez likwidację Konta. Użytkownik może w każdym czasie zwrócić się droga elektroniczną z prośbą o usunięcie Konta przez Spółkę. Spółka ma obowiązek niezwłocznego usunięcia Konta, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia otrzymania prośby Użytkownika. Po bezskutecznym upływie powyższego terminu umowa ulega rozwiązaniu. 
 
XI. KONKURS NA NAJLEPSZĄ STRONĘ TYGODNIA I MIESIĄCA (od 1 kwietnia 2014)
1. Konkurs "Wojna klubów" jest formą zabawy społecznościowej, która jest częścią portalu Futboland.pl
2. Celem Wojny Klubów jest wyłonienie Użytkownika, który w danym cyklu konkursowym zdobył największą ilość Punktów Doświadczenia przyznawanych za aktywności poczynione na portalu Futboland.pl. W zabawie nie mogą brać udziału osoby współpracujące z Wydawcą.
4. Punkty przyznawane są w trzech kategoriach:
  • aktywności na stronie - pod tym pojęciem należy rozumieć wszelkie aktywności poczynione przez Użytkownika w trakcie korzystania z portalu Futboland.pl - mowa tutaj m.in. o napisanych komentarzach, założonych dyskusjach, ocenionych grach itp.
  • osiągnięcia - pod pojęciem osiągnięcia należy rozumieć jednorazowo przyznawane punkty za wykonanie określonego z góry zadania (np. zalogowanie się na portalu, napisanie określonej ilości komentarzy).
  • miejsce w rankingu - pod tym pojęcie należy rozumieć miejsce zyskane przez Użytkownika w tygodniowym lub miesięcznym rankingu. Osoby, które na koniec danego cyklu konkursowego znajdą się na miejscach 1-20, dostają dodatkowe punkty wliczane do klasyfikacji tygodniowej i miesięcznej.
5. Konkursy odbywają się w określonych przedziałach czasowych:
  • konkurs tygodniowy - trwa od północy w poniedziałek do północy w niedzielę
  • konkurs miesięczny - trwa od północy pierwszego dnia danego miesiąca do północy ostatniego dnia tego samego miesiąca
6. Przed rozpoczęciem każdego cyklu konkursowego, Użytkownik na Futboland.pl znajdzie informację odnośnie nagród przewidzianych na dany cykl konkursowy (tygodniowy oraz miesięczny).
7. Zwycięzca wyłaniany jest na podstawie liczby Punktów Doświadczenia, którą zgromadził w danym cyklu konkursowym. Punktów Doświadczenia przyznawane są za aktywności, którymi Użytkownik wykazuje się na portalu Futboland.pl. Użytkownik w każdej chwili może sprawdzić aktualny stan Punktów Doświadczenia w swoim profilu. Ostateczna ilość Punktów Doświadczenia określana jest na podstawie automatycznego systemu punktowania. Wyniki są dostępne na stronie Rankingów.
8. Nagrodę tygodnia lub miesiąca wygrywa Użytkownik, który w danym cyklu konkursowym zgromadził największą ilość Punktów Doświadczenia. Czas cyklu konkursowego opisano w punkcie 5. niniejszego Regulaminu.
9. W przypadku uzyskania tej samej ilości Punktów Doświadczenia przez dwóch lub więcej Użytkowników nagrodzony zostaje Użytkownik z wyższym levelem. W przypadku równej ilości Punktów Doświadczenia i przy tym samym levelu nagrodę zdobywają wszyscy zainteresowani Użytkownicy (tj. Użytkownicy o najwyższej ilości Punktów Doświadczenia i tym samym levelem w danym cyklu konkursowym).
10. Użytkownicy gromadzą punkty w trzech kategoriach:
  • ranking tygodniowy - w rankingu uwzględniane są tylko punkty za aktywności, które Użytkownik poczynił w danym okresie rankingowym. Przez aktywności należy rozumieć komentarze, blogi, dyskusje itp. Ranking tygodniowy nie obejmuje punktów za Osiągnięcia.
  • ranking miesięczny - w rankingu miesięcznym obok aktywności punktowane są również jednorazowe Osiągnięcia.
  • Hall of Fame - ranking najlepszych Użytkowników jest zbiorczym rankingiem działającym od początku wprowadzenia systemu; ranking ten nie jest objęty nagrodami.
11a. Jeden Użytkownik może wygrać nagrodę tygodniową raz na 8 tygodni. W przypadku gdy Użytkownik zdobędzie największą ilość Punktów Doświadczenia w kolejnym tygodniu, począwszy od pierwszego tygodnia, w którym wygrał, to nagroda ta przechodzi na kolejnego Użytkownika z najwyższą ilością Punktów Doświadczenia, aż do momentu zakończenia się okresu przejściowego.
11b. Jeden Użytkownik może wygrać nagrodę miesiąca raz na 4 miesiące. W przypadku gdy Użytkownik zdobędzie największą ilość Punktów Doświadczenia w kolejnym miesiącu, począwszy od pierwszego miesiąca, w którym wygrał, to nagroda ta przechodzi na kolejnego Użytkownika z najwyższą ilością Punktów Doświadczenia, aż do momentu zakończenia się okresu przejściowego.
12. Zwycięzcy danego tygodnia lub miesiąca ogłaszani są w tygodniu po zakończeniu danego cyklu konkursowego. Po ogłoszeniu wyników zwycięzca zobowiązany jest przesłać na wskazany przez Organizator adres mailowe swoje dane adresowe niezbędne do wysyłki nagrody.
W przypadku gdy przez 30 dni od ogłoszenia wyników zwycięzca danego cyklu konkursowego nie prześle swoich danych, nagroda przechodzi na najbliższy cykl konkursowy.
13. Zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu, wszelkie przejawy nieuczciwości (zwłaszcza wszelkie próby porozumiewania się w kwestii wzajemnej rywalizacji, próby "ustawiania" konkursu) będą karane z wykorzystaniem dostępnych metod karania opisanych w Regulaminie. Zabronione jest zwłaszcza spamowanie i umieszczanie treści niezgodnych z niniejszym Regulaminem w celu zdobycia większej ilości Punktów Doświadczenia. Materiały (tj. komentarze, blogi, wydarzenia) naruszające zasady Regulaminu będą usuwane, a wobec autora będą wyciągane konsekwencje.

 

 
XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest operator Serwisu, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
2. Przetwarzanie wszelkich danych pozyskiwanych przez Administrację Serwisu w związku z funkcjonowaniem Serwisu, odbywa się w sposób zgodny z Polityką Prywatności, na co Użytkownik wyraża swoją zgodę z chwilą akceptacji Regulaminu.
3. Wszelka komunikacja z Administracją Serwisu powinna się odbywać za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy użyciu adresu email kontakt@futboland.pl.
4. Wszelkie uwagi dotyczące naruszenia przez Użytkowników postanowień Regulaminu mogą być zgłaszane do Spółki na poniższy adres e-mail: kontakt@futboland.pl. 
5. Użytkownik ma prawo składania reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Spółkę w ramach Serwisu. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej na adres siedziby Spółki Futboland.pl Sp z. o.o..
Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania przez Spółkę. Odpowiedź na reklamację zostanie odesłana na adres poczty elektronicznej, z którego została wysłana reklamacja lub na inny podany przez Użytkownika. 
6. Wszelkie postanowienia które okażą się nieważne lub bezskuteczne nie będą miały wpływu na ważność pozostałych postanowień. Bezskuteczne postanowienia będą zastąpione takimi ważnymi postanowieniami,
które w największym stopniu odpowiadają ekonomicznemu znaczeniu, intencji stron oraz celowi postanowień bezskutecznych.
7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2013 r. 
 
 
POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU FUTBOLAND.pl

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu koñcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu koñcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu koñcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu Futboland.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku pod adresem Malczewskiego 139.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: "sesyjne" (session cookies) oraz "stałe" (persistent cookies). Cookies "sesyjne" są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu koñcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). "Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu koñcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: a) "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeñstwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; c) "wydajnościowe" pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; d) "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawieñ i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; e) "reklamowe" pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowañ.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu koñcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawieñ dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu koñcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.